1 Kirkon jäsenmäärän kasvu ja kestävä kehitys

Tarvitsemme kaikissa seurakunnissa monipuolista tavoittavaa työtä kirkon jäsenmäärän kasvattamiseksi. Ilmasto- ja ympäristötietoisuuden tulee läpäistä kaikkea kirkossa tehtävää työtä.

2 Maallikkovastuun vahvistaminen

Seurakuntalaisten taidot ja lahjat on otettava nykyistä vahvemmin käyttöön Lutherin yhteisen pappeuden periaatteen mukaisesti. Pappien ja muiden työntekijöiden rooli on entistä enemmän valmentamista ja työn mahdollistamista.

3 Osallistava johtaminen ja nuorten osallisuus päätöksenteossa

Kirkossa tulee vahvistaa osallistavaa ja palvelevaa johtamista. Tulevaisuuden kirkossa on oltava kiintiöt 18-30-vuotiaille nuorille aikuisille kirkon kaikilla päätöksenteon tasoilla.

4 Seurakuntien itsenäisyyden ja identiteetin säilyttäminen

Seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys ja identiteetti on säilytettävä. Hallintoa voidaan keskittää hoitamalla taloushallinto hiippakunnallisesti tuomiokapituleissa.

5 Sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus

Luterilaisen maailmanliiton linjauksen mukaisesti kirkon ja seurakuntien johtavien viranhaltijoiden sukupuolijakauman on oltava vähintään 60/40 prosenttia.

6 Perhe- ja parisuhdeväkivallan sekä seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen

Kirkon on toimittava aktiivisesti perhe- ja parisuhdeväkivallan sekä seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi. Tämä perustuu kristinuskon ymmärrykseen jokaisen ihmisen loukkaamattomasta ihmisarvosta sekä kymmenen käskyn ja rakkauden kaksoiskäskyn periaatteisiin.

7 Samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkiminen

Samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen vihkiminen on saatava pian mahdolliseksi. Herätysliikkeiden erilaisten teologisten painotusten tavoin kirkossa on mahdollista löytää tilaa myös kahdelle rinnakkaiselle avioliittoteologialle.