Milloin piispanvaali pidetään?

Arkkipiispan vaalin ensimmäinen vaalipäivä on torstaina 8.2.2018. Vaalikokoukset alkavat klo 13.

Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, järjestetään toinen vaalipäivä torstaina 1.3.2018 klo 13. Silloin ehdokkaina ovat kaksi ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Kaikki piispanvaaliin liittyvät aikataulut löytyvät Turun arkkihiippakunnan sivuilta.

 

Kuka valitsee arkkipiispan?

Arkkipiispan vaalissa on kaikkiaan 1525 äänioikeutettua. Eniten äänestäjiä on Turun arkkihiippakunnassa (pappeja, lehtoreita ja seurakuntien valitsemia maallikoita), yhteensä 1206, mutta myös muualta Suomesta eräiden kirkollisten hallintoelinten jäsenet saavat äänestää. (Kirkkolaki 23: 16)

 

Kenellä on äänioikeus arkkipiispan vaalissa?

Arkkihiippakunnan seurakuntien papeilla ja lehtoreilla, joita vaaliprosessin alkaessa oli yhteensä 603.

Arkkihiippakunnan seurakuntien maallikkovalitsijoilla, joita on yhteensä 578: seurakuntaneuvostot tai kirkkoneuvostot ovat valinneet seurakunnan jäsenmäärän mukaisesti tietyn määrän seurakuntalaisia äänestämään vaalissa. Yleensä he ovat seurakunnan luottamushenkilöitä. Tarkat maallikkovalitsijoiden määrät seurakunnittain löytyvät Turun arkkihiippakunnan sivuilta.

Kirkolliskokouksen ja kirkkohallituksen täysistunnon jäsenillä sekä kaikkien hiippakuntien tuomiokapitulien ja hiippakuntavaltuustojen jäsenillä on myös äänioikeus. Kirkolliskokouksessa, kirkkohallituksessa ja hiippakuntavaltuustoissa enemmistö on maallikoita, tuomiokapituleissa pappeja.

Jos sama henkilö on jäsenenä useammassa hallintoelimessä, hän äänestää vain yhdessä ominaisuudessa ja toisen hallintoelimen edustajaksi hänen tilalleen kutsutaan varajäsen äänestämään. (Kirkon vaalijärjestys 4:89)

 

Mistä tiedän, olenko äänioikeutettu arkkipiispan vaalissa?

Kukin äänioikeutettu saa kirjeen ja kutsun vaalikokoukseen.

Jos et ole varma, oletko äänioikeutettu, voit kysyä asiaa oman hiippakuntasi tuomiokapitulin lakimiesasessorilta. Yhteystiedot löytyvät tältä sivulta.

 

Miten voin tukea Heli Inkisen valintaa arkkipiispaksi, jos en ole äänioikeutettu?

Voit tukea Heli Inkisen valintaa ilmoittamalla nimesi kannattajien listaan näillä nettisivuilla.

Tutustu Facebook-sivuun Heli Inkinen arkkipiispaksi ja kutsu kavereitasi tykkäämään sivusta. Voit myös jakaa päivityksiä.

Voit kertoa Heli Inkisen osaamisesta niille äänioikeutetuille, jotka tunnet.

Voit rukoilla arkkipiispanvaalin ja koko kirkkomme puolesta.

 

Miten vaalitoimitus tapahtuu?

Vaali pidetään 8.2.2018 klo 13 alkaen.

Arkkihiippakunnassa järjestetään vaalikokouksia rovastikunnittain samaan aikaan. Kaikki kyseisen rovastikunnan äänioikeutetut kutsutaan yhteiseen vaalikokoukseen.

Kaikissa muissa hiippakunnissa järjestetään tuomiokapitulissa yksi vaalikokous, johon kutsutaan kaikki kyseisen hiippakunnan alueen äänioikeutetut.

Kaikilla äänioikeutetuilla on mahdollisuus äänestää ennakkoon. Kukin äänioikeutettu saa vaalikirjeen, jossa on äänestyslippu.

 

Miten äänet lasketaan?

Arkkipiispan vaalitapaa muutettiin vuonna 2014. Uusi vaalitapa on nyt käytössä ensimmäistä kertaa. Uudessa järjestelmässä muiden hiippakuntien äänestäjien vaikutusta haluttiin lisätä arkkipiispan vaalissa, koska arkkipiispalla on paljon koko kirkkoa koskevia tehtäviä.

Äänioikeutettuja on selvästi eniten arkkihiippakunnassa, mutta uuden järjestelmän mukaan lopullisessa ääntenlaskussa heidän äänensä jaetaan kolmella. Muiden hiippakuntien äänestäjien äänet lasketaan kokonaisina. (Kirkon vaalijärjestys 4:96) Tästä johtuen arkkihiippakunnassa annettujen äänien vaikutus on yhteensä noin 55 % ja muualla annettujen äänien vaikutus noin 45% vaalin lopullisessa laskennassa.

Äänet lasketaan alustavasti alueellisissa vaalikokouksissa heti kokousten päätyttyä ja ilmoitetaan arkkihiippakunnan tuomiokapituliin, joka laskee lopulliset äänimäärät.

 

Milloin uusi arkkipiispa aloittaa työnsä?

Uusi arkkipiispa aloittaa työnsä 1.6.2018. Juhlallinen virkaanvihkimys on 3.6.2018 Turun tuomiokirkossa.

 

Mitä arkkipiispan tehtäviin kuuluu?

Arkkipiispan virallinen virkanimitys on Turun ja Suomen arkkipiispa. Sillä viitataan siihen, että arkkipiispalla on tehtäviä Turun arkkihiippakunnassa sekä valtakunnan tasolla koko Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Arkkihiippakunnassa on kaksi piispaa. Arkkipiispa ja Turun piispa jakavat hiippakunnan johtamis- ja kaitsentavastuun. Molemmilla on oma alueensa hiippakunnan seurakunnista. Arkkipiispan vastuualueena on Turun ja Kaarinan seurakunnat. Vastuualue on pieni, jotta aikaa riittää kokonaiskirkon tehtävien hoitamiseen.

Arkkipiispalla on paljon yhteistä hallinnollista vastuuta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Hän toimii puheenjohtajana kirkolliskokouksessa, kirkkohallituksen täysistunnossa, piispainkokouksessa ja lukuisissa muissa tehtävissä.

Arkkipiispa vastaa kirkon ekumeenisista ja ulkomaisista suhteista.

Julkisuuteen päin arkkipiispa edustaa kirkkoa sekä ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Arkkipiispa ei ole muiden piispojen esimies tai muita piispoja ylempi, vaan kukin piispa on kaitsija alueellaan. Muut hiippakunnat eivät ole arkkipiispan aluetta. Arkkipiispan tehtävän erottaa muista piispoista hänen kokonaiskirkolliset tehtävänsä. Tätä asemaa kutsutaan vanhastaan latinankielisellä nimityksellä “primus inter pares”, ensimmäinen vertaistensa joukossa.

 

Onko arkkipiispan virka eläkevirka?

Piispa valitaan vakinaiseen virkaan. Tällä hetkellä piispan pakollinen eroamisikä on 68 vuotta. Kukin piispa voi jäädä eläkkeelle sitä ennen yksilöllisen eläkeikänsä mukaan.

 

Paljonko on arkkipiispan palkka?

Piispan palkka määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) mukaan. Kirkon palkkatilastot kertovat, että piispan peruspalkka on ollut 9573e vuonna 2016.

 

Keitä on ehdolla arkkipiispaksi?

Arkkipiispan vaalissa ehdokkaina ovat Heli Inkisen lisäksi Ville Auvinen, Ilkka Kantola, Tapio Luoma ja Björn Vikström. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on arponut ehdokkaille ehdokasnumerot ja Heli Inkisen numero vaalissa on 5.

Virallinen aika ehdokasasettelulle oli 25.9.-27.11.2017. Ehdokkaan asettamiseen tarvitaan vähintään 30 äänioikeutetun tuki ja ehdokkaan oma suostumus. Ehdokkaan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihitty pappi.

 

Ketkä ovat Suomen aiemmat arkkipiispat?

Suomen aiemmat arkkipiispat on lueteltu täällä.

 

Kuinka mones Suomen arkkipiispa tuleva arkkipiispa on?

Nyt valittava arkkipiispa on järjestyksessä 15. Turun ja Suomen arkkipiispa.